• Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default
  • style1
  • style2
  • style3

ΒΗΘΑΝΙΑ : Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ (1) Εκτύπωση E-mail
Διάφοροι

ΒΗΘΑΝΙΑ : Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ (1)
 
 
Η παρουσία του Κυρίου κοιτάζει να βρει εδώ κάτω στη γη ένα χώρο, μία ομάδα πιστών με φιλόξενες καρδιές για να έρθει και να κατοικήσει. Το Άγιο Πνεύμα ψάχνει με ζήλο τοποθεσίες όπου οι άνθρωποι εκεί προετοιμάζονται για την επερχόμενη άφιξη της παρουσίας του Θεού. Ο Κύριος πάντα ζητούσε ζεστές καρδιές. Ερχόταν και ξεκουραζόταν σε ανθρώπους, σε φίλους που Τον δέχονταν και Τον αγαπούσαν. Η Βηθανία ήταν ένας τέτοιος τόπος για τον Ιησού. Υπήρχε μία σπάνια πνευματική ομορφιά στο χωριό αυτό, μέσα στην οποία ο Κύριος δεχόταν τη ζεστή και εγκάρδια φιλοξενία των ανθρώπων που ήταν κοντά Του.  Η Βηθανία ήταν ένα χωριό ανατολικά του όρους των Ελαιών και 3 χλμ. νοτιοανατολικά των Ιεροσολύμων. Το όνομα αυτό έχει δύο έννοιες. Η πρώτη σημαίνει "οίκος φοινίκων ή σύκων" και η δεύτερη και σημαντικότερη ερμηνεία είναι "οίκος θλίψης". Η έννοια αυτή είναι πολύ σημαντική και αποκαλυπτική σε μας, διότι μας διδάσκει ότι ο Κύριος κατοικεί σε συντετριμμένες καρδιές. Κατοικεί σε ανθρώπους που έχουν αρνηθεί τον εαυτό τους. Υπάρχει θλίψη στη σάρκα, αλλά καρπός στο πνεύμα.

ΜΑΤΘ. ε':3-4, 10-12 - "Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάριοι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθή. ... ... Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάριοι είσθε, όταν σας ονειδίσωσι και διώξωσι, και είπωσιν εναντίον σας πάντα κακόν λόγον ψευδόμενοι, ένεκεν Εμού. Χαίρετε και αγαλλιάσθε, διότι ο μισθός σας είναι πολύς εν τοις ουρανοίς. Επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτας τους προ υμών."

Η θλίψη είναι αναγκαία, πολλές φορές, διότι μέσα από αυτήν ο Κύριος εργάζεται τη δόξα Του. Μέσα απ' αυτήν ανοίγεται ο δρόμος για τον ουρανό. Στα παραπάνω εδάφια βλέπουμε μια λαμπρή αλήθεια, η οποία έχει δύο όψεις. Η μία είναι αυτή της θλίψης και της συντριβής, αλλά όταν την κοιτάξεις από την άλλη, υπάρχει η δόξα και η ευλογία της αιωνιότητας. Υπάρχει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μέσα στη ζωή μας.

ΗΣ. νζ΄:15 - "Διότι ούτω λέγει ο Ύψιστος και ο Υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλοίς, και εν αγίω τόπω, και μετά του συντετριμμένου την καρδίαν και του ταπεινού το πνεύμα, διά να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδίαν των συντετριμμένων."

Η Βηθανία ήταν ένα μέρος όπου ο Κύριος βρήκε απλή, παιδική πίστη. Ο Κύριος φιλοξενήθηκε μέσα σ' αυτό το όμορφο πνεύμα αγαθότητας και αφιέρωσης. Η Μαρία, η Μάρθα και ο Λάζαρος δεν άνοιξαν μόνο την καρδιά τους για να κατοικήσει η πίστη διά του Ιησού Χριστού, αλλά άνοιξαν το σπίτι τους και την ίδια τους τη ζωή. Αυτή η μικρή κοινωνία κατάφερε να φτιάξει ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο ο Κύριος έκανε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά θαύματα. Στη Βηθανία ήταν όταν δίδαξε για την ανάσταση και την αναζωπυρωτική πίστη.

ΙΩΑΝ. ια':40 - "Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, Δεν σοι είπον, ότι εάν πιστεύσης, θέλεις ιδεί την δόξαν του Θεού;"

Η παιδική και απλή πίστη ενισχύει την προσευχή. Ενεργεί ζωή μέσα από το θάνατο και το σκοτάδι.

ΙΩΑΝ. ια':41-44 - "Εσήκωσαν λοιπόν τον λίθον, όπου έκειτο ο αποθανών. Ο δε Ιησούς υψώσας τους οφθαλμούς άνω, είπε, Πάτερ, ευχαριστώ Σοι ότι Μου ήκουσας. Και Εγώ εγνώριζον ότι πάντοτε Μου ακούεις. Αλλά διά τον όχλον τον περιεστώτα είπον τούτο, διά να πιστεύσωσιν ότι Συ Με απέστειλας. Και ταύτα ειπών, μετά φωνής μεγάλης εκραύγασε, Λάζαρε, ελθέ έξω. Και εξήλθον ο τεθνηκώς δεδεμένος τους πόδας και τας χείρας με τα σάβανα και το πρόσωπον αυτού ήτο περιδεδεμένον με σουδάριον. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, Λύσατε αυτόν, και αφήσατε να υπάγη."

Ναι, στη Βηθανία ήταν, σ' αυτό το μικρό χωριό, όπου ο Κύριος μ' αυτόν τον ένδοξο και κραυγαλέο τρόπο έδειξε σ' αυτούς και σε μας πως είναι ο Κύριος των κυρίων, ο Βασιλιάς των βασιλιάδων. Ο Λάζαρος αναστήθηκε από τους νεκρούς και ήταν μια μαρτυρία του ευαγγελίου που κήρυττε ο Ιησούς. Σήμερα μέσα στο Λόγο του Θεού αυτή είναι η πιο τρανταχτή στιγμή, όπου ο Ιησούς κυριαρχεί πάνω στο σκοτάδι.

Η απλή αυτή πίστη είναι κολλητική. Αυτή η πίστη που είναι από το Θεό εργάζεται με τη σειρά της πίστη μέσα στους άλλους ανθρώπους και ανοίγει το δρόμο προς τη δόξα του Θεού. Η δυσπιστία και η αμφιβολία είναι ο εχθρός της οποιασδήποτε αναζωπύρωσης.

Η Βηθανία ήταν ένα μέρος όπου ένιωθαν ότι η παρουσία του Κυρίου ήταν αναγκαία. Ένιωθαν και εμπιστεύονταν τον Κύριο Ιησού.

Όταν ο Κύριος ήρθε στη Βηθανία, αλείφθηκε με λάδι και αρώματα. Δέχθηκε τη λατρεία αυτής της γυναίκας, η οποία Τον άλειψε μέσα από συντετριμμένη και γεμάτη ευχαριστία καρδιά. Ελάχιστες φορές στην επίγεια διακονία Του δέχτηκε ο Κύριος τέτοιου είδους λατρείας.

ΛΟΥΚ. ι'38-42 - "Ενώ δε απήρχοντο, Αυτός εισήλθεν εις κώμην τινά. και γυνή τις ονομαζομένη Μάρθα, υπεδέχθη Αυτόν εις τον οίκον αυτής και αύτη είχεν αδελφήν καλουμένην Μαρίαν, ήτις και καθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε τον Λόγον Αυτού. Η δε Μάρθα ενησχολείτο εις πολλήν υπηρεσίαν. και ελθούσα έμπροσθεν Αυτού, είπεν, Κύριε, δεν σε μέλλει ότι η αδελφή μου με αφήκεν μόνην να υπηρετώ; Ειπέ λοιπόν προς αυτήν να μοι βοηθήσει. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν προς αυτήν, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά. Πλην ενός είναι χρεία. Η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθήν μερίδα, ήτις δεν θέλει αφαιρεθή απ' αυτής."

Βρίσκουμε τη Μαρία να κάθεται στα πόδια του Ιησού και να παίρνει μέσα στην ψυχή της κάθε λόγο που έβγαινε από τα χείλη του Ιησού. Ήταν τελείως απορροφημένη και όλη της η προσοχή ήταν πάνω στον Κύριο. Έβλεπε και ατένιζε όλη τη δόξα Του και τη μεγαλοπρέπεια που ακτινοβολούσε το λαμπρό πρόσωπο του Ιησού. Εκείνη τη στιγμή δεν σκεφτόταν τίποτα άλλο. Το μόνο που την ένοιαζε και το μόνο που τη γέμιζε ήταν ο ίδιος ο Κύριος και Αυτός ένδοξος μπροστά της. Τα άφησε όλα, ακόμα και την αδελφή της και τη δουλειά της, σαν νοικοκυρά που ήταν, και πνευματικά δέθηκε με τον Κύριό της. Η συνάντηση και η επαφή της Μαρίας με τον Ιησού μας δείχνει το μεγάλο προνόμιο που έχουμε να καθόμαστε μπροστά στα πόδια του Κυρίου μας και να λάβουμε μία βαθύτερη αποκάλυψή Του.

Αυτή η σχέση μας υπενθυμίζει ότι η προσοχή μας πρέπει να στραφεί μόνο στον Ιησού και αυτό είναι το μόνο αναγκαίο πράγμα που πρέπει να κάνουμε (ενός είναι χρεία). Νιώθουμε εμείς ότι στη ζωή μας η μόνη ανάγκη που πραγματικά υφίσταται είναι να γνωρίσουμε τον Κύριο; Έχουμε ποτέ αφήσει τις δουλειές μας και άλλα πράγματα με τα οποία είμαστε δεμένοι και στα οποία είμαστε απορροφημένοι για να αφιερώσουμε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο να γνωρίσουμε βαθειά τον Κύριο και Θεό μας; Έχουμε αφήσει χρόνο για να κοιτάξουμε με παιδική, απλή καρδιά στα μάτια τον Κύριο και να Τον δούμε πραγματικά όπως είναι και όχι σαν νόμους και διατάξεις;

Η Βηθανία ήταν το μέρος όπου ο Κύριος υψώθηκε στις καρδιές των ανθρώπων. Ήταν ένα σπίτι ξεκούρασης που νοιαζόταν για την ανάπαυση του Ιησού και μοχθούσαν για να Τον υπηρετήσουν και να νιώθει άνετα. Κάθε γεύμα, αλλά και κάθε δραστηριότητα γινόταν κατά τη δική Του επιθυμία και όπως Αυτός θα ήθελε. Ήταν πάντα ο τιμώμενος φιλοξενούμενος. Ο Ιησούς έθρεψε τους χιλιάδες πεινασμένους, όμως στη Βηθανία ήταν το μέρος που Του ετοίμαζαν με αγάπη και επιμέλεια το γεύμα Του. Δεν Του πρόσφεραν κάτι από τα περισσεύματα άλλων γευμάτων ή κάτι γρήγορο, αλλά ό,τι είχαν καλύτερο εκείνη τη στιγμή.

ΙΩΑΝ. ιβ':1-2 - "Ο Ιησούς λοιπόν προ εξ ημερών του Πάσχα ήλθεν εις Βηθανίαν όπου ήτο ο Λάζαρος ο αποθανών, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών. Και έκαμαν εις Αυτόν δείπνον εκεί, και η Μάρθα υπηρέτη. Ο δε Λάζαρος ήτο εις εκ των συγκαθημένων μετ' Αυτού. "


Ό,τι γινόταν στο σπίτι είχε επίκεντρο τον Κύριο!

 

Προσθεστε σχολιο


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Σκέψεις & Προσευχή..

Video..

Υπάρχουν υπότιτλοι στα ελληνικά στο βίντεο...
Οι Λίγοι...
ΕΣΕΙΣ ?Διαβάστε άρθρα John Piper - Leonard Ravenhil - Paul Washer - Tim Conway - Charles Leiter.

Άρθρα σε μια σύντομη ματιά..

Σύνδεση

Συνδεθείτε και σχολιάστε άρθρα και γεγονότα..Ανάγνωση Γραφής (Αγγλικά)

Δευτέρα
Amos 4:1-6:14
Τρίτη
Amos 7:1-9:15
Τετάρτη
Πέμπτη
Jonah 1:1-4:11
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή
Nahum 1:1-3:19
Every Day in the Word
www.esv.org